جهان ارام است...

تنها دلیلی که شب ها بیدارم اینه که بین ساعت یک شب تا پنج صبح،جهان آرام است...

هیچ کس هیچ انتظاری از من ندارد.میتوانم چهار ساعت به دیوار زل بزنم،اهنگ گوش کنم،آسمان را تماشا کنم...بدون اینکه عواقبی داشته باشد،

همه خیابان های خلوت شهر متعلق به من است...

من عاشق آرامشم:)منبع: http://delneveshtehyas.blogfa.com/

little me

 

She lives in the shadow of a lonely girl,
او در سایه ی یه دختر تنها زندگی می کند
Voice so quite you don't hear a word
صداش آرامه، یک کلمه هم نمی شنوی
Always talking, but she can't be heard
همیشه درحال صحبت کردنه، اما صداشو کسی نمی شنوه
You can see her hurt if you catch her eye
می تونی صدمه دیدنشو ببینی اگه به چشمهاش نگاه کنی
I know she's brave, but she's trapped inside
می دونم شجاعه، اما از داخل گیر کرده
Scared to show, but she don't know why-yyy
برای نشان دادنه خودش ترسیده، اما نمی دونه چرا
Wish I knew back then what I know now
ای کاش چیزی رو که الان می دونم قبلاً می دونستم
Wish I could somehow go back in time
ای کاش یه جوری می تونستم در زمان برگردم عقب
Maybe listen to my own advice!!
شاید به نصیحت خودم گوش می کردم
I'D TELL HER TO SPEAK UP, TELL HER TO SHOUT OUT
بهش میگم حرف بزنه، بهش میگم فریاد بزنه
TALK A BIT LOUDER, BE A BIT PROUDER
کمی بلندتر حرف بزن، کمی مغرورتر باش
TELL HER SHE'S BEAUTIFUL, WONDERFUL
بهش بگو زیبا، شگفت آور است
EVERYTHING SHE DOESN'T SEE
هر چیزی که نمی بینه هست
YOU GOTTA SPEAK UP, YOU GOTTA SHOUT OUT
باید حرف بزنی، باید فریاد بزنی
AND KNOW THAT RIGHT HERE, RIGHT NOW
و می دانم که همین جا و حالا
YOU CAN BE BEAUTIFUL, WONDERFUL ANYTHING YOU WANNA BE
می تونی زیبا، شگفت انگیز و هرچیزی که می خواهی باشی
LITTLE ME
من ِ کوچیک
 
song:little me


منبع: http://delneveshtehyas.blogfa.com/