جهان ارام است...

تنها دلیلی که شب ها بیدارم اینه که بین ساعت یک شب تا پنج صبح،جهان آرام است...

هیچ کس هیچ انتظاری از من ندارد.میتوانم چهار ساعت به دیوار زل بزنم،اهنگ گوش کنم،آسمان را تماشا کنم...بدون اینکه عواقبی داشته باشد،

همه خیابان های خلوت شهر متعلق به من است...

من عاشق آرامشم:)منبع: http://delneveshtehyas.blogfa.com/